Årsrapport

 

Andelsselskabet Fangel Vandværk Stensgårdsvej 4, Fangel 5260 Odense S

CVR-nr. 37 01 29 55

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent: ___________________________

/ 2021.

Revision Fyn · registreret revisionsanpartsselskab
Stationsvej 17 · 5690 Tommerup · telefon 64 76 20 75 · fax 64 76 36 75 · CVR-nr. 31 89 64 44 · tommerup@revisionfyn.dk · www.revisionfyn.dk

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020

2

Indholdsfortegnelse.                                                       

Ledelsespåtegning .........................................         4

Erklæring folkevalgte revisorer .......................            5

Revisorpåtegning ...........................................        6

Anvendt regnskabspraksis .............................             7

Resultatopgørelse ..........................................         8

Balance, aktiver ..............................................      9

Balance, passiver ...........................................       10

Noter ...............................................................11

 

 

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020 3

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for Fangel Vandværk

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet for regnskabet pr. 1. januar – 31. december 2020.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fangel, den. 16. april 2021.
Bestyrelsen:

Niels Chr. Larsen, formand

Bo Jespersen, næstformand

Kim Andersson Sekretær

Henrik Svejgaard Rasmussen Kasserer

Brian Svendsen Bestyrelsesmedlem

    

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020 4

Erklæring folkevalgte revisorer

Som folkevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af regnskabet for år 2020 herunder læst bilagsmateriale m.v. med henblik på at vurdere, om selskabets ledelse har disponeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger m.v.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Fangel, den. 16. april 2021

Ove Nielsen

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020 5

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til kapitalejerne i Andelsselskabet Fangel Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabet for Fangel Vandværk for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Tommerup, den. 16. april 2021

Revision Fyn
registreret revisionsanpartsselskab CVR-nr.: 31 89 64 44

_______________________________
Gitte Martinsen
registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020 6

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fangel Vandværk for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og afgift.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv ”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindestående.
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger. 
Balance

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020 Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Vandmålere  8,0 år

Inventar.      14,0 år

Anlæg          50,0 år

Ledningsnet  50,0 år

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv ”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdt udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår

Egenkapital

”Overført resultat m.v.” indeholder akkumuleret resultat.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

 

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020

 

Note Resultatopgørelse                                                   2020              2019                                  

 

1  Nettoomsætning ..........................                    540.307               521.161

 

2  Produktionsomkostninger ............................... 209.287               207.434

    Bruttoresultat ......................................       331.020.            313.727

 

 3 Distributionsomkostninger........................           192.624.             180.866

4.  Administrationsomkostninger .........................   102.109               102.391

 1. Omkostninger i alt ..................................294.733              283.257

 2. Resultat før finansielle poster .................     36.287                30.470

 3. Finansielle poster                     

 4.  Finansielle omkostninger .........................      36.287.              30.407

 5. Årets resultat ........................................              0                      0

 

          

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020

9

Note Balance, aktiver Anlægsaktiver                                2020                  2019

 1. 6  Materielle anlægsaktiver ...................    5.706.264               5.413.917

 2. Anlægsaktiver i alt ................................ 5.706.264               5.413.917

   

 3. Omsætningsaktiver

  Tilgodehavender

 4. 7  Andre tilgodehavender ........................       24.544                        681

 5. Tilgodehavender i alt .............................       24,544                      681

  Omsætningsaktiver i alt ...........................       24.544.                   681           

 6. Aktiver i alt ..........................................      5.730,828            5.432.598  

            

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020

10

Note Balance, passiver                                                  2020                       2019

 1. 8  Egenkapital ....................................           0                            0

 2. 9  Overdækning....................................   4.816.479              4.747.314

 3.  

  Gæld

 4. 10  Kortfristet gæld ...............................      914.349                 685.284

Gæld i alt ...................................................       914.347                 685.284

Passiver i alt ................................................     5.730.828                5.432.598

 

         

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020

11

Note                        Noter                                         2020                             2019

1 Nettoomsætning

 

 

Salg af vand .......................................      251.249                          215.580

Måler- og fastafgift ..............................      168.578                           167.124

Måler Leje .........................................      67.432                              83.562

Underdækning.....................................      53.048                              54.895

Nettoomsætning i alt ...........................      540.307                          521.161 

 

2.    Produktionsomkostninger

 1. Vandkøb ...................................         1.758                               2.294

 2. Vandanalyse ..............................         61..378                          75.051                      

 3. El ...........................................         42.135                            27.665      

 4. Afskrivninger anlæg .....................        104.016                         102.424

 5. Produktionsomkostninger i alt ........       209.287                      207.434


 6. Distributionsomkostninger
 1. Vedligehold, pumper, ledningsnet matr. mv.        93.341                   81.583.     Afskrivninger ledningsnet ........................     99.283                   99 283

  Distributionsomkostninger i alt ................  192.624                  207.434

          

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020

12

Note Noter, fortsat                                                             2020                         2019


4 Administrationsomkostninger

Kontorhold ....................................................            441                        1.140

Annoncer ......................................................          1.098                       1.472

Telefon og sms varsling ......................................        10.170                       8.030

EDB-udgifter....................................................                0                          636

Bestyrelses honorar ..........................................         17.500                      17.500    

Porto............................................................            833                            559

Administrationsaftale........................................          22.281                      22.347

Revisionshonorar ...............................................       15.500                       16.500

Forsikringer .....................................................         7.235                         7.144

Ejendomsskat....................................................       15.284                        14.795

Kontingenter ....................................................         8.484                         8.572

Generalforsamling/møder ....................................         2.232                          3,696

Gaver .............................................................           678                                0

Tab på debitorer ................................................           373                               0

Administrationsomkostninger i alt...........................         102.109                       102.391

 

5 Finansielle omkostninger


Rente pengeinstitut .............................................            35.869                      29.192

Renter kreditorer ...............................................                  391                              0

Rente skat ........................................................                   27                        1.278

Finansielle omkostninger i alt ................................              36.287                      30.470

        

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020

13

Not 6

Noter fortsat

Materielle anlægsaktiver

                                                  Grund                     Anlæg                Inventar         Ledningsnet

 
Anskaffelsessum primo ........   93 200                    4.292.055              237.580         4.964.111

Tilgangiåret...................          0.                          477.666                        0                         

Afgang i året .................           0                                 0                           0          

Anskaffelsessum i alt .......        93.200                   4.769.721               237.055        4.964.111  

 

Afskrivning primo...........                0                       828.028                237.055.      3.099.421

Afskrivninger 2020 ............             0                      104.016                      0                99.283               Afskrivninger afh. anlægsaktiver ..... 0                               0                      0                     0      Af- og nedskrivninger i alt.............. 0                       922.044                    0                      0

Bogført værdi ultimo i alt .............  93.200.            3.847.677                   0            1.765.705

 

Tilgodehavender            2020                           2019              Tilgodehavende...................      7.619                              57

Merværdiafgift (moms) ........       8.198                                0

Periodisering Energi Fyn........       8.727                                0

Mellemregning Administration Fyn.      0                            624

Tilgodehavender i alt ..............       25.544                     624

   

Andelsselskabet Fangel Vandværk - 2020 14

Note Noter fortsat

 1. 8  Egenkapital                                                      2020                          2019

  Overført resultat pr. 1 januar ........                         0                                  0                    

 2. Årets resultat ...........................                         0                                  0

 3. Egenkapital 31. december .............                        0                                  0

 4. Egenkapital ultimo .....................                         0                                  0

 

 1. 9  Overdækning

  Overdækning pr. 1 januar ..............             4.747.314                        4.802.209

 2. Indskud nye andelshavere ...............               122.213                                   0

 3. Regulering af vandafgift tidligere år ...                     0                                       0

 4. Årets underdækning jf. note 1 ..........             -53.048                                -54.895

  Overdækning pr. 31. december ..........           4.816.479                            4.747.314

 5. 10  Kortfristet gæld

  Nordea 0743 558 448 ........................              728.595                          417.093

 6. Mellemregning Administration Fyn.........                     426                               0

 7. Merværdiafgift (moms) ......................                       0                             51.553

 8. Statsafgift vand ...............................             169.326                            184.747

 9. Afsat skyldig revisor ..........................               16.000                             16.500

 10. Periodisering Energi Fyn......................                     0                               14.802

 11. Skattekonto ...................................                      2                                   589

  Kortfristet gæld i alt ........................              914.349                            685.284