Beretning

  5. april 2021

 

 

Bestyrelsens beretning for 2020

 

 

 

Generalforsamling for 2020 blev, efter bestyrelsens beslutning, aflyst på grund af Coronarestriktionerne, særligt forsamlingsforbuddet.

Årsrapporten, takstblad og denne beretning bliver tilgængelig på hjemmesiden.

 

 

Antal medlemmer:

 

Pr 31/12 – 2020:  338 andelshavere. 

 

Ingen afgang af andelshavere.

 

 

Værket har i 2020 udpumpet 53670 m3 og solgt 53255 m3 til vores medlemmer. Der har således været et tab på 415 m3, hvilket svarer til 0,70 o/o

Vi har iøvrigt holdt os inden for udpumpningstilladelsen på 60.000 m3 i 2020

 

 

Bestyrelsesarbejde:

 

Driften af vandværket blev også i 2020 varetaget af fa. Hansen og Pedersen, Haagerup. Hvilket er forløbet tilfredsstillende. 

 

Vores varslingssystem, hvor vi sender SMS ud til forbrugerne, har heller ikke i 2020 givet anledning til problemer.

 

Vandværket har stadig aftale med firmaet KEMIC, som udfører et årligt eftersyn af vandværket. 

 

 

På hjemmesiden kan den enkelte forbruger se, hvor alle stophanerne er placeret. Placeringen er udmålt med GPS og skulle være målfast.

 

Kommunen:

 

Kommunen har ikke haft bemærkninger til driften af vandværket i 2020.  Dog har der været krav om øgede analyser.

 

Kommunen har godkendt at vi udfører en ekstra beluftning af vandet fra boringen ved Muldtoftevænget. Beluftningen sker for at fjerne eller mindske forekomsten af VinylChlorid. 

 

Odense Kommune har barslet med nogle indledende øvelser vedrørende beskyttelse af boringsnære områder. Vi har 2 boringer der vil bliver omfattet af beskyttelsen, hvilket i sidste ende vil medføre en erstatning til lodsejerne. Der er lagt op til frivillige aftaler med lodsejerne. Kommunen kommer med et udspil i 2021 og der er frist for indgåelse af aftaler til 2023. Kan der ikke opnås enighed vil sagen bero indtil Folketinget beslutter, hvad der så skal ske.  

Med en økonomi der er i Fangel Vandværk ser bestyrelsen ikke at der er en reel mulighed for at indgå frivillig forlig - så vi afventer tingenes udvikling.

 

 

Vandkvalitet:

 

 

Vandet fra boringen på Muldtoftevænget har siden etableringen af ekstra beluftning holdt sig på et acceptabelt niveau - og prøver udtaget ved forbrugerne viser minimal tilstedeværelse af VinylChlorid.

Vandet vi leverer til forbrugerne er af tilfredstillende kvalitet og overholder gældende grænseværdier for både pesticider og i øvrigt.

 

 

Takstblad 2021

 

Der er udarbejdet takstblad for 2022.

 

 

Økonomisk tilstand:

 

På grund af stigende omkostninger, bl.a. til el og vandprøver, har bestyrelsen set sig nødsaget til at opkræve en krone ekstra pr. kubikmeter vand der forbruges.  Stigningen træder i kraft pr. 1. januar 2022.

 

Årsrapporten for 2020 er tilgængelig på hjemmesiden www.fangelvandværk.dk.

 

Dette var ordene - jeg skal slutteligt takke bestyrelsens medlemmer for det gode samarbejde i 2020.

 

Jeg skal således overlade beretningen til generalforsamlingen.