2017

22. April 2018  

 

 

Bestyrelsens beretning for 2017

Velkommen

 

Antal medlemmer:

 

Pr 31/12 – 2017:  334 målere.

 

Ingen afgang af andelshavere.

 

 

Værket har udpumpet 58,713 m3 vand til forbrugerne inklusive godt 6600 m3 til en økologisk gartner. Vi har imidlertid faktureret 59,934 m3 hvilket betyder der er en mango på ca. 1200 m3. Bestyrelsen har forsøgt at finde de m3 der er faktureret for meget, men det er ikke lykkedes. Administrationsservice Fyn har  meddelt at de opgørelser der er kommet ind fra forbrugerne er i overenstemmelse med det fakturerede antal m3. Ved gennemgang af  aflæsningerne ses der ikke store udsving fra tidligere år på der store forbrugere. Gennemgang af aflæsninger og faktura til den økologiske gartner har heller ikke kastet fuldt lys over fejlen. Bestyrelsen har besluttet at afvente næste års aflæsninger for at se om tallet retter sig.

 

Vi har iøvrigt holdt os inden for udpumpningstilladelsen i 2017. Odense Kommune tilgav overskridelsen sidste år.

 

 

Bestyrelsesarbejde:

 

Driften af vandværket blev også i 2017 varetaget af fa. Hansen og Pedersen, Haagerup. Hvilket er forløbet tilfredsstillende. 

 

Vores varslingssystem, hvor vi sender SMS ud til forbrugerne har heller ikke i 2017  givet anledning til problemer.

 

Vandværket har stadig aftale med firmaet KEMIC som udfører et årligt eftersyn af vandværket. 

 

 

I 2016 fik vi endelig hul igennem til en digital WEB-GIS løsning - det betyder, at  I gennem vores hjemmeside på siden "Find din stophane" finder et link til en digital oversigt der viser vores ledningsnet og den enkelte forbrugers stophane. Stikledninger er ikke vist da den jo er forbrugerens ansvar.

Systemet er opdateret og alle brugere kan stadig finde deres stophane via hjemmesiden.

 

 

 

Takstblad 2018

 

Der er udarbejdet forslag til takstblad for 2019 – takstbladet bliver fremlagt for generalforsamlingen senere.

 

 

 

Kommunen:

 

Der ikke været bemærkninger til driften fra kommunen i 2016. 

 

 

Vandkvalitet:

 

2017 begyndte så godt og der var fine målinger på vandkvaliteten indtil den 5. September 2017, hvor vi fik resultatet af en vandprøve som viste en overskridelse af grænseværdien på nedbrydningsprodukt fra et ukrudtsmiddel som blev benyttet bl.a. i roer. Stoffet hedder desphenyl chloridazon. Grænseværdien er på 0,1 milliiter pr. liter vand. Indholdet i vores vand var 0,18 milliliter pr. liter. 

Bestyrelsen reagerede straks ved underretning af forbrugerne på vores hjemmeside, gennem SMS besked og ved en pressemeddelelse. 

Det affødte en del opmærksomhed - ikke mindst da der var problemer rigtig mange steder i landet.

Bestyrelsen besluttede at afvente ny prøver fra boringerne således kilden kunne identificeres. 

Vores nødforsyning til Allestede skønnedes ikke at være aktuel, idet der ikke var udtaget prøver fra Allested Vejle vandværk. (Det viste sig senere at deres problem var større en vores).

Da de nye prøver viste at kilden var vores boring på Østermarken endte vi med at lukke den og søge efter en ny kildeplads.

I den forbindelse blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 23. Januar, hvor det blev besluttet at bore efter vand i området omkring Muldtoftevænget, hvor der var fundet rent vand i en nærliggende boring til markvanding.

Vi forsyner stadig fra boringen ved vandværket og vandet derfra er inden for grænseværdierne, men vi er sårbare.

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk tilstand:

 

Vores økonom i 2017 var fornuftig. Vi har tilbagebetalt lånet der blev optaget til det nye værk i 2011 - uden at hæve prisen for vandet.

 

 

Fremtid:

 

I 2018 vil vi arbejde videre med etableringen af den nye boring ved Muldtofte. Ansøgningen er ved at blive udfærdiget. Vi har allieret os med Rambøll som rådgiver.

Der er indhentet tilbud og prisen blev 1,2 millioner.

 

Der er lavet en forhåndsaftale med lodsejeren af den panel hvor boringen skal ligge.

Der vil senere blive indkaldt til møde med lodsejerne som ejer jorden vi vore ledning skal være gæst i.

 

 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for indsatsen der er ydet gennem 2016 .

 

Jeg skal således overgive beretningen til Generalforsamlingen.