Referat

 24. januar 2018

 

 

 

Fangel Vandværk

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23. januar 2018 kl. 1900 i Fangel Forsamlingshus.

 

Forud for dagsordenen orienterede formanden om bestyrelsens motivation til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent

Thorvald Knudsen enstemmigt valgt. 

Dirigenten udpegede Ove Pedersen og Karsten Christoffersen til stemmetællere.

Der var ingen lejere tilstede, 22 havde stemmeret.

Til dagsorden blev der tilføjet et punkt om afstemning om bestyrelsens anbefaling.

Ingen indvendinger imod dagsordenen.

Bestyrelsen blev opfordret til at varsle generalforsamlinger tidligere via SMS.

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens anbefaling

De forskellige aspekter af forslaget blev gennemgået, herunder boringens placering, økonomiske perspektiver, og eventuelle alternativer til at foretage en ny boring.

 

3. Debat af bestyrelsens anbefaling

Herunder blev der behandlet følgende emner:

Forbindelser til andre vandværker.

Vandcenter Syd er forpligtet til at overtage forsyningen, hvis alt slår fejl.

Der er ingen garanti for at vandet i en ny boring er rent, og/eller forbliver rent.

Findes der en plan-B? Der er andre egnede placeringer i området.

Kan vandet renses? Kun hvis der ikke er andre alternativer.

Hvornår skal boringen være klar? Ingen hast da vandværket kan forsyne det nuværende forbrug.

Kan boringerne sikres ved opkøb af nærliggende arealer? Vandværkets størrelse er nok ikke tilstrækkelig til at formå dette.

 

4. Afstemning om bestyrelsens anbefaling

Ud af 23 tilstedeværende stemte 18 for og 4 imod forslaget.

 

 

 

 

 

 

5.  Eventuelt

Andelshavere udtrykte ønske om at der indkaldes til ny generalforsamling i tilfældet af at den nye boring slår fejl.

 

 

Dirigent/ Thorvald KnudsenReferent/ Kim Johan Andersson