Beretning 2016

29. marts 2017  

 

 

Bestyrelsens beretning for 2016

 

Velkommen

 

Antal medlemmer:

 

Pr 31/12 – 2016:  334 målere.

 

 

Værket har solgt ca.  11,000 m3 vand til en økologisk gartner, hvilket betyder at vi har overskredet den mænge vand vi har tilladelse til at udpumpe med små 4000 m3. Vi håber på tilgivelse ved Odense Kommune

 

Afgang af medlemmer: Ingen

 

Bestyrelsesarbejde:

 

Driften af vandværket blev også i 2016 varetaget af fa. Hansen og Pedersen, Haagerup. Hvilket er forløbet tilfredsstillende. 

 

Vore vandmålere er skiftet i år til almindelige vådløbere, hvilket betyder at der stadig skal foretages manuel aflæsning

 

Vores varslingssystem, hvor vi sender SMS ud til forbrugerne har heller ikke i 2016 været ret meget i brug - det hele har kørt uden de store problemer.

 

Vandværk har kørt upåklageligt, lige med undtagelse af lidt små udfald. De eneste problemer der har været er opstået i forbindelse med ilægning af ny kloak på Kirkevej. Vi flyttede og skiftede 100 meter hovedledning på Fangelvej i forbindelse med cykelstiprojektet.

 

 

I 2014 indførte vi Dokumenteret Drikke Vandsikkerhed. Det betyder at der på hele driften, fra grundvandsbassin til det rene vand kommer ud af hanen ved forbrugeren, skal udfindes og mulige farer for forurening m.v. skal beskrives, når det er gjort, skal det beskrives hvordan vandværket vil forholde sig til de enkelte sikkerhedspunkter og det skal dokumenters på skrift, at sikkerheden overholdes.

Bestyrelsen har valgt at købe et system udviklet af FVD som opfylder de krav der er. I 2016 har vi sat systemet endeligt i værk. 

Vandværket virker, men det vidste vi jo godt.

 

Vandværket har stadig aftale med firmaet KEMIC som udfører et årligt eftersyn af vandværket. 

 

 

I 2016 fik vi endelig hul igennem til en digital WEB-GIS løsning - det betyder, at  I gennem vores hjemmeside på siden "Find din stophane" finder et link til en digital oversigt der viser vores ledningsnet og den enkelte forbrugers stophane. Stikledninger er ikke vist da den jo er forbrugerens ansvar.

Systemet er opdateret og alle brugere kan nu finde deres stophane på hjemmesiden.

 

 

 

Takstblad 2018

 

Der er udarbejdet forslag til takstblad for 2018 – takstbladet bliver fremlagt for generalforsamlingen senere.

 

 

Udpumpet vandmængde:

 

Udpumpet       64.299 m3

Solgt via måler   64.140 m3

Spild                         1151 m3 = 1,8 %

 

Forbruget er steget væsentligt, hvilket skyldtes salg af vand til en gartner, men ikke mindst at en storforbruger er kommet i drift igen.

Vi har som tidligere nævnt overskredet den tilladte mængde, men håber det er en engangsforseelse. Gartneren laver jo sædskifte og forlader nok vores område igen om et par år.

 

Kommunen:

 

Der ikke været nye bemærkninger fra kommunen i 2016. 

 

I 2016 blev der godkendt et nyt normalregulativ for vandværker i Odense Kommune. For første gang er regulativet gældende for både private vandværker og Vandcenter Syd. 

 

Det er et omfattende værk, som kan findes på vores hjemmeside.

 

Vandkvalitet:

 

Vores vand er af fin kvalitet. Problemerne med BAM ikke længere eksisterende. Der er i hvert fald ikke målt forekomster

Vandet er i alle forhold i orden, lidt hårdt måske 16,5 - men det er ikke blevet værre.

 

 

 

 

Økonomisk tilstand:

 

Igen i 2016 er der brugt ret mange penge på udskiftning af målere. Vi er sluppet for væsentlige brud.

 

 

Fremtid:

 

Odense Kommune arbejder på en ny vandplan som kommer i høring i 2016 - vi regner ikke med den får det stor indflydelse på vores drift.

 

Vi skal til møde den 5. April 2017, hvor kommunen ønsker oplysninger om værket. Oplysninger de skal bruge i vandplanen.

 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for indsatsen der er ydet gennem 2016 .

 

Jeg skal således overgive beretningen til Generalforsamlingen.