Beretning

  7 juli 2020

 

 

Bestyrelsens beretning for 2019

 

 

 

Generalforsamling for 2019 som planlagt afholdt den 1. april 2020 aflyses på grund af “Coronakrisen” og restriktionerne som følge her af.

 

Regeringens restriktioner, bl.a. med hensyn til forsamling, gjorde at den indkaldte generalforsamling den 1. april 2020 blev aflyst. 

Restriktionerne er i skrivende stund lempet, men bestyrelsen finder at generalforsamlingen for 2019 bør aflyses og denne beretning samt regnskab, budget og taksblad offentliggøres på vandværket hjemmeside www.fangelvandvaerk.dk og stilles til afstemning ved generalforsamlingen for 2020 der afholdes primo 2021.

 

 

Antal medlemmer:

 

Pr 31/12 – 2018:  335 andelshavere. 

 

Ingen afgang af andelshavere.

 

 

Værket har udpumpet 52.557m3 vand til forbrugerne. Vi har faktureret 55.187 m3 hvilket betyder, at der er faktureret 2.630 m3 for meget, svarende til 4,7 %. 

Hvad denne mango skyldtes, har der været arbejdet en del med.

Målerne på vandværket, både til rå- og skyllevand, er blevet kontrolleret og justeret, men der blev ikke påvist fejlmåling. 

Ved at sammeligne forbruget fra 2015, som ligger forud for målerudskiftningen i 2016 og forbruget målt i 2019 fandtes en difference på ca. 3000 m3. Differensen viste et merforbrug i 2019.

De 20 målere, som viste størst udsving blev udskiftet og sendt til afprøvning ved autoriseret prøvested. De viste ikke fejlmålinger uden for tolerancen på + - 2%.

 

Nogle forbrugere har ikke aflæst deres forbrug og er derfor sat i “skøn” . Ved aflæsning af disse målere blev der fundet ca. 700 m3, fordelt over nogle år, så diskrepansen ses derfor at være mindre end de 2.630 m3, men ikke rettet op..

Udpumpningen fra vandværket er aflæst pr. 29/12, så diskrepans, på grund af senere aflæsning hos forbrugerne, må anses for at være minimal. 

Forbrugerne opfordres til at aflæse deres målere så tæt på den 31/12 som muligt.

 

Vi har iøvrigt holdt os inden for udpumpningstilladelsen på 60.000 m3 i 2018.

 

 

Bestyrelsesarbejde:

 

Driften af vandværket blev også i 2019 varetaget af fa. Hansen og Pedersen, Haagerup. Hvilket er forløbet tilfredsstillende. 

 

Vores varslingssystem, hvor vi sender SMS ud til forbrugerne, har heller ikke i 2019 givet anledning til problemer.

 

Vandværket har stadig aftale med firmaet KEMIC, som udfører et årligt eftersyn af vandværket. 

 

 

På hjemmesiden kan den enkelte forbruger se, hvor alle stophanerne er placeret. Placeringen er udmålt med GPS og skulle være målfast.

 

Kommunen:

 

Kommunen har ikke haft bemærkninger til driften af vandværket i 2019.  Dog har der været krav om øgede analyser.

 

 

Vandkvalitet:

 

Som berettet i 2018 blev den nye boring 3, på Muldtofte, sat i drift i 2019. Den kørte til september 2019, hvor en prøve udtaget den 17. september viste, forekomst af Vinylchlorid, som er et nedbrydningsstof fra opløsningsmidler.

 

Stoffet var til stede i en mængde der ikke overskred grænseværdien på 0,5 μg/l.

 

I september blev der fundet 1,1 μg/l ved boringen og 0,16 μg/l ved afgang af rent vand fra vandværket.

Det medførte at der blev foranstaltet omfordeling af indvindingsprocenten fra boringerne således at vi til stadighed har holdt os godt under grænseværdierne.

 

I mart 2020 blev der etableret et midlertidigt anlæg ved værket således, at råvandet beluftes yderligere, inden det sendes gennem filtrene i vandværket. Det medførte, at vi den 16. marts kunne udtage en prøve som viste 0,027 μg/l ved afgang fra værket.

Det ser ud til at vi kan etablere et permanent beluftningsanlæg ved værket, som kan klare problemet.

 

 

 

Ved prøver udtaget den 17. juni 2020 sås der følgende tilstedeværelse af Vinylchlorid:

 

Boringen: 3,3 μg/l 

Afgang fra værket: 0,11 μg/l 

Ved forbrugerne: 0,052 μg/l

 

Hvordan kan det så ske at en ny boring, som inden iværksættelse, blev testet for alle de stoffer der er fastlagt i Miljøstyrelsens program, så hurtigt bliver forurenet.  Det skyldes, at Vinylchlorid først kom fast på programmet efter vores boring blev kontrolleret. Da der ikke var mistanke om tilstedeværelse af Vinylchlorid, blev der ikke testet for det. 

Senere har det vist sig at der er forekomst af Vinylchlorid i flere boringer, som ligger    i området.

Kommunen har i deres sagsbehandling og tilladelse anført, at der ikke anses at være forureningkilder inden for 500 meter fra boringen.

 

Med de tiltag der er foretaget, må det anses at vores vand er af tilfredsstillende kvalitet.

 

 

Takstblad 2021

 

Der er udarbejdet takstblad for 2021 – takstbladet bliver fremlagt for generalforsamlingen senere.

Der er ikke ændringer i forhold til 2020.

 

 

Økonomisk tilstand:

 

Vores økonomi i 2019 var fornuftig, men på  grund af bl.a. utallige prøvetagninger ret stram. 

 

Regnskabet fremlægges senere.

 

 

Dette var ordene - jeg skal slutteligt takke bestyrelsens medlemmer for det gode samarbejde i 2019.

 

Jeg skal således overlade beretningen til generalforsamlingen.