Mulig fund af pesticid

Muligt fund af Chlorthalonil-Amidsulfionsyre (CA)

Nye prøver udtaget den 10. juli viser at vi har rent vand.

 

Den ny boring har vist sit værd. Se skema nederst på denne side!!!

 

 

Korrespondance med Odense Kommune.

Hej Niels Christian

 

Hermed opsummering af vores telefoniske samtale i dag:

 

Som opfølgning på analyseresultaterne fra prøver udtaget 19.06.2019 (se mailen herunder) blev prøven fra afgang vandværk reanalyseret, og resultatet blev verificeret ved måling af 0,011 µg/L chlorothalonil-amidsulfonsyre (1. måling 19.06.2019: 0,013 µg/L).

Nye prøver blev udtaget 03.07.2019, lige inden indvindingen blev omlagt til 100 % forsyning fra en helt ny boring (DGU nr. 145.3730), der endnu ikke havde været i drift.

 

Analyseresultaterne fra Agrolab for prøver udtaget den 03.07.2019 og analyseret for Chlorothalonil-amidsulfonsyre:

 

Afg. Vandværk:                           0,015 µg/L

Boring DGU 145.699:                 <0,010 µg/L

Boring DGU 145.2256:               <0,010 µg/L

Boring DGU 145.3730:               <0,010 µg/L

 

Indholdet af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet med den ”gamle” indvindingsstrategi (mindst 80 % fra boring DGU 145.699 og højst 20 % fra boring DGU 145.2256) synes verificeret (med forbehold for den meget høje usikkerhed omkring detektionsgrænsen (0,01 µg/L)).

 

En forklaring på de umiddelbart ”umulige” analyseresultater kunne være, at en af de gamle boringer ikke indeholder chlorothalonil-amidsulfonsyre over detektionsgrænsen ved start af indpumpning fra denne, men at koncentrationen øges efterhånden som indvindingstragten omkring boringen forstørres og trækker øgede mængder af stoffet til. Der kunne med størst sandsynlighed være tale om boring DGU 145.699, hvor den største mængde indvindes fra, og hvor det tidligere er vist, at koncentrationen af BAM (2,6-dichlorbenzamid) øges kraftigt ved forøget indvinding fra denne.

 

Den nye boring DGU 145.3730 har i perioden op til prøvetagning kørt med stor ydelse (pumpet ud på terræn - svarende til indvinding fra denne boring alene til vandværksdriften), og analyseresultaterne fra denne boring viser både den 19.06.2019 og 03.07.2019 <0,010 µg/L. Dette sandsynliggør, at der med den nye indvindingsstrategi (100 % fra boring DGU 145.3730) ikke kan påvises chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet.

 

Til bekræftelse af dette, aftaltes det pr. tlf. d.d., at der snarest muligt udtages prøver ved afgang fra boring DGU 145.3730 og ved afgang fra vandværket til analyse for chlorothalonil-sulfonsyre, med den bedst opnåelige detektionsgrænse og evt. af 2 forskellige, akkrediterede laboratorier.

 

 

Venlig hilsen

Richard Jensen
Biolog og kemiker

Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen
Erhverv og Bæredygtighed
Vand og Natur
Odense Slot, Hovedindgangen
Postboks 740
5100 Odense C

Direkte tlf.: 6551 2595
rij@odense.dk
www.odense.dk

 

 

Ved prøveudtagening den 19. juni blev der den 25. juni konstateret overskridelse af grænseværdien for Chlorothalonil-amidsulfonsyre. 


Vandværket har den 2. juni begyndt indvinding fra den nye boring og samtidig lukket for de to gamle boringer.

 

Der henvises i øvrigt til nedenstående aftale med Odense Kommune. 

 

"Hej Niels Christian

Analyseresultaterne fra Agrolab for prøver udtaget den 19.06.2019 og analyseret for Chlorothalonil-amidsulfonsyre:

 

Afg. Vandværk:                           0,013 µg/L

Ledningsnet:                                <0,010 µg/L

Boring DGU 145.699:                 <0,010 µg/L

Boring DGU 145.2256:               <0,010 µg/L

Boring DGU 145.3730:               <0,010 µg/L

 

Højst tilladelige værdi er 0,010 µg/L*, og denne er overskredet på målingen ved afg. fra vandværket. Målingerne er behæftet med stor usikkerhed, da værdierne øjensynligt ligger omkring detektionsgrænsen, og altså under kvantificeringsgrænsen.

 

Hermed bekræftes telefonisk aftale af d.d., om hurtigst muligt at få udtaget nye, verificerende prøver til analyse for Chlorothalonil-amidsulfonsyre ved afgang fra vandværket og fra vandværkets 3 indvindingsboringer.

Denne aftale er d.d. bekræftet ved samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

*Drikkevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 524 af 01.05.2019

 

Venlig hilsen

Richard Jensen
Biolog og kemiker

Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen
Erhverv og Bæredygtighed
Vand og Natur
Odense Slot, Hovedindgangen
Postboks 740
5100 Odense C

Direkte tlf.: 6551 2595
rij@odense.dk
www.odense.dk"

Som det fremgår af ovennævnte prøvereultat er der ikke måleligt indhold af Chlorthalonil-Amidsulfonsyre CTA i vores vand.