Referat

 23 april 2019

Referat af generalforsamling den 23. april 2019 kl. 1900 i Fangel Forsamlingshus.

 

1. Valg af dirigent

Ove Nielsen enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning

Beretningen er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

 

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet er uden revisorforbehold.

Der var spørgsmål til finansieringen af den nye boring. Der er ikke optaget et lån, men en kredit på 1,5 millioner til at dække omkostningerne. Kreditten nedskrives med 12.000 kr. per måned fra 1. april. Ved afslutning af regnskabsperioden var projektet ikke afregnet endnu.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4.Forelæggelse af takstblad for 2020

Punkt 5 blev behandlet før punkt 4.

Der var spørgsmål til målerleje, det er stadig nødvendigt at opkræve pga. udskiftningsraten på målerne.

 

5.Budget for 2020

Ingen kommentarer.

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne modtog genvalg uden modkandidater.

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Dorte Frandsen modtog valg som suppleant.

 

8. Valg af revisor og suppleant

Da der benyttes ekstern revision skal der kun vælges én revisor.

Ove Nielsen blev valgt til revisor uden modkandidater.

 

9. Indkommende forslag

Ingen.

 

10. Eventuelt

Vandværkets entreprenør var til stede under generalforsamlingen og stod til rådighed for spørgsmål omkring den nye boring . 

 

Dirigent/ Ove Nielsen                                                      Referent/ Kim Johan Andersson