Beretning 2018

  20 april 2019

 

 

Bestyrelsens beretning for 2018

Velkommen

 

Antal medlemmer:

 

Pr 31/12 – 2018:  335 andelshavere. 

 

Ingen afgang af andelshavere.

 

 

Værket har udpumpet 56,812 m3 vand til forbrugerne. Vi har faktureret 56,565 m3 hvilket betyder der et tab på 1,6 %. 

Sidste års mango har rettet sig i år således at målingerne holder sig ind for tolerancen på + - 2 %.

 

Vi har iøvrigt holdt os inden for udpumpningstilladelsen på 60.000 m3 i 2018.

Der har ikke været bemærkninger fra tilsynsmyndigheden  udover, at vi skal rette vores takstblad således, det præciserer vandværkets “normale forsyningsområde”, hvilket vi  har gjort ved taktsbladet for 2020.

 

Bestyrelsesarbejde:

 

Driften af vandværket blev også i 2018 varetaget af fa. Hansen og Pedersen, Haagerup. Hvilket er forløbet tilfredsstillende. 

 

Vores varslingssystem, hvor vi sender SMS ud til forbrugerne, har heller ikke i 2018 givet anledning til problemer.

 

Vandværket har stadig aftale med firmaet KEMIC, som udfører et årligt eftersyn af vandværket. 

 

Der er afholdt møder med lodsejerne som blev berørt af den nye boring og etablering af råvandsledning. Alle var velvilligt indstillet over for projektet underskrev en forhåndsaftale.

Projektet er nu så fremskredet, at det kan måles endeligt op og erstatning kan udbetales, når der er underskrevet og tinglyst deklaration på arealet.

Herfra skal lyde en tak for den udviste velvilje.

 

På hjemmesiden kan den enkelte forbruger se, hvor alle stophanerne er placeret. Placeringen er udmålt med GPS og skulle være målfast.

Kommunen:

 

Kommunen har ikke haft bemærkninger til driften af vandværket i 2018.  Dog har der været krav om øgede analyser.

 

 

Vandkvalitet:

 

Siden september 2017 har vi “kæmpet” med fund af pesticider i boringerne. Fundene var over grænseværdien for BAM og Desphenyl Chloridazon. Vi besluttede at lukke boring 2 på Østermarksvej og udelukkende pumpe fra boring 1 ved vandværket, som ikke var ramt af Chloridazon, men vi vidste at, hvis der blev pumpet massivt fra boring 1, ville vi få problemer med BAM.

 

Samtidigt afsøgte vi muligheden for at etablere en ny boring. På en ekstraordinær generalforsamling den 23. januar 2018 blev det besluttet at gå videre med et projekt med en ny boring i området ved Muldtofte.

 

Der blev boret og fundet vand i tilfredsstillende mængde og af godkendt kvalitet.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, idet der blev fundet tilstedeværelse af BAM og Desphenyl Chloridazon i små mængder ( under halvdelen af grænseværdierne).

 

Boringen er nu etableret og råvandsledningen er lagt. Der skal nu udtages prøver og derefter kan boring åbnes. Der er rigeligt med vand af god kvalitet. 

Ved en massiv prøvepumpning sås der ikke stigning af tilstedeværelsen de nævnte stoffer.

 

Boringen er testet for alle de stoffer, der er fastlagt i Miljøstyrelsens program, samt dem som de måske påtænker at indsætte i programmet. Der blev ikke fundet tilstedeværelse af nogle af stofferne.

 

Vores forsyningssikkerhed må herefter anses som tilfredsstillende.

 

 

Takstblad 2020

 

Der er udarbejdet takstblad for 2020 – takstbladet bliver fremlagt for generalforsamlingen senere.

 

Bestyrelsen har besluttet, at lade vandprisen stige med en krone pr. forbrugt kubikmeter.

 

Som baggrund for dette skal ses, almindelige prisstigninger generelt og øget udgifter til analyser. Vi må forudse, at der i fremtiden bliver stillet krav om yderligere  analyser.

 

Endelig er det besluttet af Folketinget, at der skal ske en vurdering og beskyttelse af de såkaldt BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO).

 

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning, som er i høring, hvor det bl.a. fremgår at kommunen i deres sagsbehandling bl.a. skal vurdere på, om der er behov for beskyttelsestiltag, som kan være:

 

Tiltag ved erhvervsmæssig arealanvendelse

 

- Dyrkningsaftaler

- Dyrkningsfri jord

- Sprøjtemiddelfri drift

- Opkøb af jord

- Naturprojekter

- Skovrejsning

- Udarbejdelse af overvågningsprogram

- Etablering af overvågningsboring

- Opsporing af ubenyttede boringer og brønde

- Renovering af aktive vandværksboringer

  • Vandforsyningers pumpestrategi”

 

Betaling af erstatning kan pålægges både kommune og vandværket, men det fremgår også:

 

“Erstatning der skal betales på grund af et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 skal, jf. miljøbeskyttelseslovens § 64, som udgangspunkt betales af de brugere af vandet, der har fordel af forbuddet eller påbuddet.”

 

Det må derfor anses som rettidig omhu allerede nu, at forudse øgede udgifter

 

 

 

Økonomisk tilstand:

 

Vores økonomi i 2018 var fornuftig. 

Vi har optaget et lån til etableringen af den nye boring på ca. 1,5 mill. kroner.

Kassereren vil komme nærmere ind på  regneskabet.

 

 

 

 

Dette var ordene - jeg skal slutteligt takke bestyrelsens medlemmer for det gode samarbejde i 2018.

 

Jeg skal således overlade beretningen til generalforsamlingen.