Beretning 2015

Fangel Vandværk

 

Formand:

Niels Chr. Larsen

Østermarksvej 49, Fangel,

5260 Odense S

Tlf.: 65 96 11 41 – 2047 5841

fangelvandvaerk@gmail.com

 

17. april 2016

 

 

Bestyrelsens beretning for 2015

 

 

Generalforsamlingen afholdes igen i år på  vandværket idet der ikke har været fremmøde de seneste år, som kan retfærdiggører at vi lejer Forsamlingshuset.

 

 

Antal medlemmer:

 

Pr 31/12 – 2015:  329 kunder. 335 målere.

 

 

Afgang af medlemmer: Ingen

 

Bestyrelsesarbejde:

 

Driften af vandværket blev også i 2015 varetaget af fa. Hansen og Pedersen, Haagerup. Hvilket er forløbet tilfredsstillende.

 

Vore vandmålere er stadig genstand for en del irritationer og flere er skiftet i år. Da de dugger og stopper.

Bestyrelsen har derfor besluttet at vi skifter målerne i 2016.

 

Vores varslingssystem, hvor vi sender SMS ud til forbrugerne har heller ikke i 2015 været ret meget i brug - det hele har kørt uden de store problemer.

 

 

Vandværk har kørt upåklageligt, lige med undtagelse af lidt småudfald.

 

Fra centralt hold  - både Stat og Kommune - kommer der en stadig strøm af nye tiltag, der gør drift af vandværker mere og mere bureaukratisk. Jeg ved et er en gentagelse fra sidste år, men strømmen er ikke aftagende.

 

I 2014 indførte vi Dokumenteret Drikkevand Sikkerhed. Det betyder at der på hele driften, fra grundvandsbassin til det rene vand kommer ud af hanen ved forbrugeren, skal udfindes og beskrives mulige farer for forurening m.v. når det er gjort, skal det beskrives hvordan vandværket vil forholde sig til de enkelte sikkerhedspunkter og det skal dokumenters på skrift, at sikkerheden overholdes.

Bestyrelsen har valgt at købe et system udviklet af FVD som opfylder de krav der er. I 2015 har vi kigget på systemet et par gange og det virker, men der er jo ikke nogen nyheder i et sådant system - blot almindeligheder for et så lille vandværk som vores.

 

Vandværket har stadig aftale med firmaet KEMIC som - mod et vederlag selvfølgelig - udfører et årligt eftersyn af vandværket.

 

 

Der er etableret vandsalg til en frilandsgartner i området - i 2015 solgte vi godt 3000 m3 vand til hans markvanding.

 

I 2015 fik vi endelig hul igennem til en digital WEB-GIS løsning - det betyder, at  I igennem vores hjemmeside, på siden "Find din stophane" finder et link til en digital oversigt, der viser vores ledningsnet og den enkelte forbrugers stophane. Stikledninger er ikke vist da de jo er forbrugernes ansvar.

 

 

Plan for grundvandsbeskyttelse Odense Syd

 

Odense kommune har udarbejdet en plan for grundvandsbeskyttelse i Odense Syd. Planen blev godkendt i 2015 og kan ses på vores hjemmeside.

 

Takstblad 2017

 

Der er udarbejdet forslag til takstblad for 2017 – takstbladet bliver fremlagt for generalforsamlingen senere.

 

 

Udpumpet vandmængde:

 

Udpumpet        56680 m3

Solgt via måler   55046 m3

Spild                   1634 m3 = 2,9 %

 

Forbruget er steget væsentligt, hvilket skyldtes salg af vand til en gartner, men ikke mindst at en storforbruger er kommet i drift igen.

Vi nærmer os efterhånden grænsen på 60000 m3 årligt, som vi har indvindingstilladelse til.

 

 

 

Kommunen:

 

Der ikke været bemærkninger fra kommunen i 2015 - ja det skulle da lige være at vi i oktober fik at vide, at der ikke var foretaget analyser af vandet i 2015. Det viste sig at vi var røget af analysefirmaets skema - vi er på igen og analyserne er foretaget.

 

I 2016 blev der godkendt et nyt normalregulativ for vandværker i Odense Kommune. For første gang er regulativet gældende for både private vandværker og Vandcenter Syd.

Det er et omfattende værk, som kan findes på vores hjemmeside.

 

Vandkvalitet:

 

Vores vand er af fin kvalitet. Problemerne med BAM er næste ikke eksisterende mere. Vi holder os langt under grænseværdierne.

Når vi ser bort fra dette, er vandet i alle forhold i orden.

Analysen kna findes under fanen "Vandkvalitet" på hjemmesiden.

 

 

 

 

Økonomisk tilstand:

 

Igen i 2015 er der ikke brugt ret mange penge på vedligeholdelse og vi er sluppet for væsentlige brud. Tingene bliver dog ikke billigere og de tiltag som forlanges fra stat og kommune koster rigtig mange penge.

 

Fremtid:

 

Odense Kommune arbejder på en ny vandplan som kommer i høring i 2016 - vi regner ikke med den får det stor indflydelse på vores drift.

 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for indsatsen der er ydet gennem 2015 .

 

Jeg skal således overgive beretningen til Generalforsamlingen.