Beretning 2014

Fangel Vandværk

 

Formand:

Niels Chr. Larsen

Østermarksvej 49, Fangel,

5260 Odense S

Tlf.: 65 96 11 41 – 2047 5841

fangelvandvaerk@gmail.com

 

April 2015

 

Bestyrelsens beretning for 2014

 

 

Generalforsamlingen i år afholdes på  vandværket idet der ikke har været fremmøde de seneste år, som kan retfærdiggøre at vi lejer Forsamlingshuset.

 

 

Antal medlemmer:

 

Pr 31/12 – 2014:  361 medlemmer.

 

 

Afgang af medlemmer: Ingen

 

Bestyrelsesarbejde:

 

Driften af vandværket blev også i 2014 varetaget af fa. Hansen og Pedersen, Haagerup. Hvilket er forløbet tilfredsstillende.

 

Vore vandmålere er stadig genstand for en del irritationer og flere er skiftet i 2014 da de dugger og stopper.

Bestyrelsen kan kun opfordre til, at forbrugerne melder tilbage, hvis der observeres duggede eller i øvrigt defekte måler.

 

Vores varslingssystem, hvor vi sender SMS ud til forbrugerne har heldigvis ikke været ret meget i brug i 2014 - det hele har kørt uden de store problemer.

 

 

Vandværk har kørt upåklageligt, lige med undtagelse af et enkelt lynnedslag som skabte lidt problemer.

 

Fra centralt hold  - både Stat og Kommune - kommer der en stadig strøm af nye tiltag, der gør drift af vandværker mere og mere bureaukratisk. Bestyrelsen og entreprenøren opfylder alle de krav der er pt. , men det koster en masse penge.

 

I 2014 indførte vi Dokumenteret Drikke Vandsikkerhed. Det betyder at der på hele driften, fra grundvandsbassin til det rene vand kommer ud af hanen ved forbrugeren, skal udfindes og beskrives mulige farer for forurening m.v. når det er gjort, skal det beskrives hvordan vandværket vil forholde sig til de enkelte sikkerhedspunkter og det skal dokumenters på skrift, at sikkerheden overholdes.

Bestyrelsen har valgt at købe et system udviklet af FVD som opfylder de krav der er.

Bestyrelsen har endvidere entreret med firmaet KEMIC som - mod et vederlag selvfølgelig - lægger data ind i systemet og sørger for at føre kontrol med at vandværkspasseren kontrollerer det der skal til.

Systemet er i drift.

 

Der er etableret vandsalg til en frilandsgartner i området.

 

 

Plan for grundvandsbeskyttelse Odense Syd

 

Odense kommune har udarbejdet en plan for grundvandsbeskyttelse i Odense Syd. Planen er i høring, men den vil ikke umiddelbart være forbundet med udgifter for Fangel Vandværk.

 

Takstblad 2016

 

Der er udarbejdet forslag til takstblad for 2016 – takstbladet bliver fremlagt for generalforsamlingen senere.

Men jeg kan allerede nu oplyse, at vandet ikke bliver billigere i 2015.

 

 

Udpumpet vandmængde:

 

Udpumpet ---------               44.508m3

Solgt via måler----      42.873 m3

Spild---------------------      1235 m3 = 3,7 %

 

 

 

Kommunens tilsyn:

 

Der har kun været få bemærkninger fra kommunen i 2014 Små problemer som er afhjulpet uden de store omkostninger.

 

 

Vandkvalitet:

 

Vores vand er af fin kvalitet – dog er der lidt problemer med BAM - som jo er aktivstof fra PREFIX. Vi holder os langt under grænseværdierne.

Når vi ser bort fra dette, er vandet i alle forhold i orden.

 

 

 

 

Økonomisk tilstand:

 

Igen i 2014 er der ikke brugt ret mange penge på vedligeholdelse og vi er sluppet for væsentlige brud. Tingene bliver dog ikke billigere og de tiltag som forlanges fra stat og kommune koster rigtig mange penge.

Det har været nødvendigt at udskifte hovedledningen på Borrebyvej - det var forbundet med en ikke uvæsentlig udgift, men investeringen skal ses i lyset af et stort vandsalg i fremtiden.

 

Fremtid:

 

Bestyrelsen vil aktivt gå ind i en dialog med Odense Kommune om bl.a. beskyttelseszoner, som nævnt tidligere. Ellers vil vi forsøge at få ro til at lever vand af en god kvalitet til en rimelig pris.

 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for indsatsen der er ydet gennem 2014 .

 

Jeg skal således overgive beretningen til Generalforsamlingen.