Referat

24 april 2018

Referat af generalforsamling den 24. april 2018 kl. 1900 i Fangel Forsamlingshus.

 

1. Valg af dirigent

Ove Nielsen enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

Der var ingen protester imod dagsordenen, selvom der var fejl i årstallet.

 

2. Bestyrelsens beretning

Beretningen er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

 

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet følger de nye princip for vandværker.

Regnskabet er underskrevet af revisor.

Der blev stillet spørgsmål til bestyrelseshonoreret. Dirigenten konstaterede at bestyrelsen må  søge oplysning herom ved revisor.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4.Forelæggelse af takstblad for 2019

Priserne er uændret fra 2018.

 

5.Budget for 2019

Der forventes et lidt mindre salg af vand, idet der ikke er indgået samme aftaler med garterier som tidligere.

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten udpegede Thorvald Knudsen og Carsten Christoffersen til stemmetællere.

Bestyrelsesmedlemmerne modtog genvalg uden modkandidater.

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Dorte Frandsen, Byfolden 22 modtog valg som suppleant.

 

8. Valg af revisor og suppleant

Generalforsamlingen indstillede Ejvind Jensen til genvalgt, men han var ikke tilstede under dette punkt.

 

9. Indkommende forslag

Ingen.

 

10. Eventuelt

Den nye boring forventes påbegyndt til Juni.

Ansøgning om etablering af boringen I fredskov er indsendt.

Den forurenede boring vil forblive åben indtil videre.

Odense kommune afventer ny vejledning omkring prøvetagninger, der forventes at komme nye stoffer på listen der skal analyseres for.

Ejvind modtog genvalg til revisor.

 

 

 

 

 

Dirigent/ Ove Nielsen  Referent/ Kim Johan Andersson