Beretning 2013

 

 

 

 

23. april 2014

 

 

Bestyrelsens beretning for 2013

 

 

Generalforsamlingen i år er den første efter vedtægtsændringerne som blev vedtaget sidste år - både på den ordinære generalforsamling og efterfølgende ved den ekstraordinære, hvor kun bestyrelsen og dirigenten mødte.

De nye vedtægter kan findes på vandværkets hjemmeside.

 

 

Antal medlemmer:

 

Pr 31/12 – 2013:  326 medlemmer.

 

Tilgang af 3 nye medlemmer.

 

Afgang af medlemmer: Ingen

 

Bestyrelsesarbejde:

 

Driften af vandværket blev også i 2013 varetaget af fa. Hansen og Pedersen, Haagerup. Hvilket er forløbet tilfredsstillende.

 

Vore vandmålere er stadig genstand for en del irritationer og flere er skiftet i 2013 da de dugger.

Der har været kontakt til leverandøren men det ser ikke godt ud med hensyn til refusion.

Bestyrelsen kan kun opfordre til, at forbrugerne melder tilbage, hvis der observeres duggede eller i øvrigt defekte måler.

 

Vores varslingssystem, hvor vi sender SMS ud til forbrugerne har heldigvis ikke været ret meget i brug i 2013 - det hele har kørt uden de store problemer.

 

 

Det nye vandværk har kørt upåklageligt.

 

Fra centralt hold  - både Stat og Kommune - kommer der en stadig strøm af nye tiltag, der gør drift af vandværker mere og mere bureaukratisk. I 2012 kom der påbud om hygiejnekursus  for vandværkspassere og andre der forestår driften. Det har vi opfyldt, ligesom næste hele bestyrelsen har været på driftskursus i 2013.

 

I 2014 skal der indføres Dokumenteret Drikke Vandsikkerhed. Det betyder at der på hele driften, fra grundvandsbassin til det rene vand kommer ud af hanen ved forbrugeren, skal udfindes og beskrives mulige farer for forurening m.v. når det er gjort, skal det beskrives hvordan vandværket vil forholde sig til de enkelte sikkerhedspunkter og det skal dokumenters på skrift, at sikkerheden overholdes.

Bestyrelsen har valgt at købe et system udviklet af FVD som opfylder de krav der er.

Bestyrelsen har endvidere entreret med firmaet KEMIC som - mod et vederlag selvfølgelig - lægger data ind i systemet og sørger for at føre kontrol med at vandværkspasseren kontrollerer det der skal til.

 

Fra staten er der nu kommet resultater vedr. kortlægningen af grundvandet (helikopterflyvningerne bl.a.). Odense Kommune bearbejder i øjeblikket de samlede data og vi kan forvente at der i 2014 kommer et udspil til BNBO eller Borings Nære Beskyttelses Områder som det hedder. Vi venter og ser og det er bestyrelsen hensigt at følge FVDs indstilling om ikke at indgå frivillig forlig med evt. lodsejere. Hvis der skal ske f.eks. gødnings- eller dyrkningsregulering skal det efter vores mening ske efter et påbud fra Odense Kommune - på den måde er alle parter sikret en rimelig retsstilling.

 

 

Takstblad 2013

 

Der er udarbejdet forslag til takstblad for 2015 – takstbladet bliver fremlagt for generalforsamlingen senere.

Men jeg kan allerede nu oplyse, at vandet ikke bliver billigere i 2015.

 

 

Udpumpet vandmængde:

 

Udpumpet ---------               48.742 m3

Solgt via måler-----             47.561 m3  

Spild---------------------      1181 m3 = 2,4 %

 

 

 

Kommunens tilsyn:

 

Der har kun været få bemærkninger fra kommunen i 2013. Små problemer som er afhjulpet uden de store omkostninger.

 

 

Vandkvalitet:

 

Vores vand er af fin kvalitet – dog er der lidt problemer med BAM - som jo er aktivstof fra PREFIX. Vi holder os langt under grænseværdierne.

Når vi ser bort fra dette, er vandet i alle forhold i orden.

 

 

 

Økonomisk tilstand:

 

Igen i 2013 er der ikke brugt ret mange penge på vedligeholdelse og vi er sluppet for væsentlige brud. Tingene bliver dog ikke billigere og de tiltag som forlanges fra stat og kommune koster rigtig mange penge.

 

Fremtid:

 

Bestyrelsen vil aktivt gå ind i en dialog med Odense Kommune om bl.a. beskyttelseszoner, som nævnt tidligere. Ellers vil vi forsøge at få ro til at lever vand af en god kvalitet til en rimelig pris.

 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for indsatsen der er ydet gennem 2013 .

 

Jeg skal således overgive beretningen til Generalforsamlingen.