Godkendelse Odense Kommune

 

Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

FANGEL VANDVÆRK Østermarksvej 49 5260 Odense S

By- og Kulturforvaltningen

Bæredygtighed og Mobilitet Natur og Klima

Nørregade 36 5000 Odense C

www.odense.dk Tlf. +4565512525

DATO
4. november 2020

REF. EFI

JOURNAL NR. 13.02.03-P19-1-20 37012955

EKSPEDITIONSTID mandag-torsdag 10.00-15.00 fredag 10.00-12.00 lørdag-søndag lukket

Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2021

Fangel Vandværk har den 10. august 2020 og 1. november 2020 sendt materiale til Odense Kommune om godkendelse af forslag til takster for 2021.

Fangel Vandværk har i forbindelse med indberetning af vandmængder for 2019 angivet, at den samlede solgte vandmængde er større end den udpumpede mængde ved afgang vandværk. Dette forhold kan skyldes fejl i måleraflæsninger, unøjagtige målere eller lign. Ved kontrol af målere på vandværket og 20 forbrugs- målere med størst udsving blev der ikke påvist fejlmåling inden for tolerancen på +/- 2%.

Driftsbidrag for 2021 er uændrede i forhold til 2020 med en vandpris på kr. 5,- pr. m(forbrug op til 700 m3) og kr. 4,50 pr. m(forbrug på over 700 m3). Driftsbidrag pr. ejendom/bolig er uændret på kr. 500,-, og den årlige målerafgift er uændret på kr. 250,-.

Anlægsbidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning betales efter størrelse på stikket for dimensioner på 40 mm, 50 mm og 63 mm. Priserne er gældende inden for det naturlige forsyningsområde. Anlægsbidragene er i 2021 uændrede i forhold til 2020. Dog vil der være en indeksregulering pr. 1. januar 2021 med indeks pr. 1. oktober 2020 (prisudvikling på minus 0,11%)

Det fremgår, at FVO ́s prisblad (tilslutningspriser) for konkrete ejendomme i det åbne land fortsat er gældende. Odense Kommune foreslår, at bilaget med FVO- priserne vises på vandværkets hjemmeside sammen med takstbladet for 2021.

Det fremgår af takstbladet, at rykkergebyr, lukkegebyr og genåbningsgebyr m.v. fastsættes og opkræves af Administrationsservice Fyn i medfør af deres gældende prisblad (link til hjemmesiden med nævnte gebyrer er indsat på takstbladet).

Det fremsendte giver ikke anledning til andre kommentarer, og Odense Kommune kan på baggrund af det fremsendte materiale godkende takster for anlægs- og driftsbidrag for 2021 jf. § 53 i lov om vandforsyning1.

Lov om vandforsyning nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020.

  

1/2

Venlig hilsen

Eva Fischer-Nielsen Civilingeniør

Direkte tlf. +4565512583 E-mail efi@odense.dk

2/2