Vedtægter for Fangel Vandværk

 

Vedtægter

for

Fangel Vandværk

 

Selskabet, der er stiftet den 16. august 1934, er er Andelsselskab ved navn Fangel Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

 

Formål

§ 2

Selskabets formål er:

I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ  at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med god og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 

Medlemmer

§ 3

Selskabets medlemmer er grundejere - inden for vandværkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring, samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

 

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser

§ 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.

 

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald - medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring, indtræder i medlemmet forpligtigelser overfor selskabet. Sker dette ikke mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsaktion eller anden retsforfølgelse.

 

 

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matrikelnummer) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsynings-ledningen på ejers bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner - som følge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ, samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelserne om andelsret og hæftelse.

 

Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.

 

Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

 

 

 

Anlæg

§ 8

Selskabet anlægger vandværk og boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved- og forsynings ledninger. For medlemmer der senere tilsluttes værket etableres forsyningsledningsnet og stikledning jf. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning, som helt eller delvist måtte være betalt af private.

Pligten til vedligeholdelse og nødvendige fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

 

Ledninger over privat grund

§ 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages skade betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over t andet medlems grund er denne forpligtiget til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af at der tinglyses deklaration om ledningens placering, samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

 

 

Indskrænkninger i vandleverancen

§ 10

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i taksbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jf. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen.

Vandspild er forbudt jf. regulativet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

 

Generalforsamling

§ 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel ved avertering i lokalt ugeblad.

Forslag fra medlemmerne til en generalforsamling skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand inden den 15. i måneden forud for generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år fremlægges
  5. Takstblad for det næstfølgende år fremlægges til godkendelse
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og suppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun én kritisk revisor.

Intet medlem kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som medlemmet tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et resume, der underskrives af referenten og den valgte dirigent.

 

Stemmeret og afstemninger

§ 12

Intet medlem  har mere end en stemme pr. ejendom vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ikke stemmeret.

Såvel på  ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemme og desuden skal mindst halvdelen af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken, vedtagelsen kan bekræftes ved  2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Bestyrelsen

§ 13

Bestyrelsen består af fem medlemmer, valgt blandt selskabets medlemmer for to år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis to og tre medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig nå mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter den eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og repræsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den der har ansvaret for regnskabsførelsen opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

 

 

Tegningsret

§ 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle udgifter skal inden udbetaling være attesterede af formanden.

 

 

Regnskabet

§ 15

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor.

 

 

 

Opløsning

§ 16

Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Ikrafttræden

§ 17

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 16. august 1934, ændret på generalforsamlingen den 26. februar 1991 og ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 1991. Sidst ændret på generalforsamlingen den 23. april 2013 og ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 2013.

Vedtægterne træder i kraft den 14. maj 2013.

 

 

Thorvald Knudsen

Dirigent

 

                                                                                                                                Niels Chr. Larsen

 Formand